Öppet brev angående programutbud UUCG

Som representant för det gotländska näringslivet ser Tillväxt Gotland med oro på planerna att minska antalet utbildningar vid Campus Gotland. Av den anledningen har ett öppet brev med en vädjan att ta till vara det som skapats, skickats till media. I helgen publicerade helagotland.se brevet på sin insändarsida. Läs brevet som är signerat Tillväxt Gotlands ordförande och verksamhetsledare här:

Öppet brev angående planerad förändring av programutbud på Uppsala universitet, Campus Gotland

”Genom Campus Gotland vill universitet ha en viktig roll i den regionala utvecklingen”. Så beskrivs den viktiga samverkan mellan aktörerna – universitet och näringsliv – på Campus Gotlands hemsida. Det var också intentionen vid sammanslagningen av Högskolan på Gotland och Uppsala universitet för drygt tio år sedan.

Med dessa ambitioner som bakgrund ser Tillväxt Gotland, som representant för det gotländska näringslivet, med oro på planerna att minska antalet utbildningar vid Campus Gotland. Vi har fått kännedom om att flera av de för Gotland så viktiga utbildningarna nu riskerar att försvinna, såsom ekonom-, ingenjörs- och lärarutbildningarna.

Sedan ekonomutbildningen startade på Gotland i slutet på 1980-talet har den utgjort en viktig rekryteringsbas för många av öns företag. Att utbildningen finns nära har underlättat för försäkringsbolag, banker och exempelvis PayEx att anställa välutbildad arbetskraft som redan är etablerad på Gotland. En del av studenterna driver i dag egna företag och bidrar till en positiv utveckling av öns näringsliv. Ett sådant exempel är företaget Moving Floor som vuxit och numera är ett internationellt företag med 135 patent och verksamhet i exempelvis Kina och Canada.

Det gotländska näringslivet är mångfacetterat. Det finns också en stark industri med såväl små som stora aktörer. Heidelberg materials i Slite, driver idag en av Sveriges största klimatomställningar för att med bland annat CCS kapa 4 % av Sveriges totala CO2-utsläpp. Både det, Gotlands energiutbyggnad och Försvarsmaktens utveckling skapar ett stort behov av att rekrytera ingenjörer. Ett behov som finns i hela Sverige.

Lärarutbildningen är av mycket stor betydelse för Gotland. Rekryteringsbehovet är stort och att det finns utbildade lärare och en fungerande skola är en angelägen fråga även för näringslivet. Vi är väl medvetna om att antalet sökande till utbildningen är få, men varje person som söker och genomgår utbildningen är viktig för samhället.

Det är med stolthet vi ser på det Campus som Uppsala universitet under tio år har utvecklat med kompetent personal, angeläget programutbud, nydanande forskningsverksamhet och samverkan med aktörer i det gotländska samhället. Det är viktiga pusselbitar och bidrag till öns utveckling.

Vår vädjan är att ta vara på det som skapats, att fortsätta utbilda personal till skola och näringsliv och se till att samverkan mellan studenter, lärare, forskare och lokala aktörer förblir lika självklar som den är i dag. En samverkan som vi dessutom gärna ser utvecklas ytterligare.

Tillväxt Gotland

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande

Roger Hammarström, verksamhetsledare

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen