Omställningen till ett mer hållbart samhälle måste få kosta – även på Gotland

Alla som bor och verkar på Gotland vet vilken avgörande betydelse goda kommunikationer med fastlandet har för Gotlands möjligheter att växa och utvecklas. Ö-läget gör närheten till omvärlden via färje- och flygförbindelserna till en överlevnadsfråga.

Det är nu med oro vi följer statens arbete med kommande upphandling. Trafikverket, på uppdrag av regeringen, har nyligen färdigställt sin rapport om hur vi gotlänningar ska ha vår landsväg i framtiden. Två givna utgångspunkter har varit att inte öka statens kostnader och samtidigt minska utsläppen. Vi menar att detta är fel ansats och att omställningen till ett mer hållbart samhälle måste få kosta, även på Gotland.

För att hela Sverige ska leva satsas det runt om i landet på förbättrade förbindelser och snabbare och miljövänligare infrastruktur mellan stad och landsbygd. Den här ansatsen verkar dock ha glömts bort när det kommer till Gotland – men vi är också en del av helheten och måste kunna bo, leva och verka här. Ska våra möjligheter vara jämbördiga med fastlandets måste vår landsväg likställas med övriga vägar i landet. Det är helt avgörande för att stärka vår attraktivitet och utveckling.

Färjetrafiken till och från Gotland måste få utvecklas hållbart genom nya tekniker och fossilfria bränslen. I rapporten saknas dock denna ansats. Trafikverket har i sitt uppdrag utgått ifrån att statens kostnader för färjetrafiken inte får öka. För att klimatmålen för transportsektorn samtidigt ska nås landar man i slutsatsen att trafiken till och från Gotland behöver försämras.

Trafikverkets rapport är klar och har landat hos regeringen. Vi gissar att den snart kommer ut på remiss och tar för givet att det gotländska trafikråd där vi ingår är remissinstans. Tillväxt Gotland kommer att bidra genom att vi, tack vare våra 850 medlemmar och vår samverkan med andra näringslivsorganisationer, representerar stora delar av det gotländska näringslivet. Nu behöver vi agera tillsammans, för Gotlands bästa!

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen