Med anledning av vårt remissvar: Goda kommunikationer är avgörande för Gotlands framtid

Vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets rapport ”Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.” Rapporten har inte varit en upplyftande läsning för oss som jobbar med att utveckla Gotland och vill att befintliga verksamheter växer och fler företag etablerar sig. Snarare har den varit direkt oroande. Här berättar vi varför.

Trafikverket föreslår att Gotlandstrafiken ska drivas genom statligt ägda fartyg med upphandlad drift. Förslagen som presenteras i rapporten öppnar för en försämring av kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet jämfört med idag. Detta trots att de gotländska ståndpunkterna framhåller vikten av snabba, täta och säkra överfarter med färja, konkurrenskraftiga priser samt resor och transporter i linje med klimat- och miljömål.

Förslagen som presenteras i rapporten skulle påverka servicegraden negativt med längre överfartstid, sämre turtäthet och förändrade rutter. Förslaget att enbart erbjuda trafik mellan Västervik och Visby – baserat på att detta är kortaste överfartssträckan – skulle av uppenbara skäl medföra stora, negativa konsekvenser för Gotland. 

Kommunikationerna är av avgörande betydelse för det gotländska näringslivet och i takt med att förbindelserna med fastlandet förbättras har Gotland också sett en stadig befolkningstillväxt och stark ekonomisk tillväxt. Försämrad trafik skulle få direkt negativa konsekvenser för den utvecklingen.

God turtäthet och överfartstider är en överlevnadsfråga

Flera av våra medlemmar verkar inom mat- och livsmedelsnäringen och är helt beroende av snabba, täta och hållbara överfarter. Upp till 95 procent av det som produceras hos flera av våra medlemmar transporteras och säljs på fastlandet. En infrastruktur som möjliggör för varor att komma fram i tid till beställare på fastlandet är en överlevnadsfråga.

Besöksnäringen på Gotland omsätter omkring 4,4 miljarder kronor varje år. Tillväxt inom den näringen förutsätter en snabb utveckling till ett klimatsmart resande med både färja och flyg – inte försämrade alternativ som minskar tillgängligheten till öns unika natur och kulturupplevelser.

Vi ser också flera risker med den modell som föreslås i rapporten där staten äger fartygen. Staten har ingen erfarenhet av att äga och driva passagerarfartyg och saknar vana av att projektera och bygga fartyg av den typen. Därtill saknas kunskap om storskalig godstrafik. Att konkurrera med privata aktörer skulle kunna få negativa konsekvenser för trafiken och därmed alla som bor och verkar på Gotland. 

Försämrade förbindelser ger sämre konkurrenskraft

Parallellt med vårt arbete att lämna synpunkter på Trafikverkets rapport har vi gjort motsvarande jobb med den remiss om Bromma flygplats framtid som Infrastrukturdepartementet presenterat. Även här har vi blivit oroade av bristen på perspektiv och förståelse för de förutsättningar vi som lever utanför storstadsregionerna har. 

Det gotländska näringslivet är idag dynamiskt och diversifierat, bland annat återfinns en mängd företag med kvalificerade tjänstebaserade verksamheter. Både stora arbetsgivare och mindre aktörer inom denna sektor har den stora majoriteten av kunder på andra platser i Sverige och i världen. Tillgång till snabba och välfungerande flygförbindelser är avgörande för att dessa gotländska företag skall kunna upprätthålla existerande kundkontakter och etablera nya. Dessutom är kommunikationerna omvittnat viktiga vid nyrekrytering av kvalificerade medarbetare.

Flygplatserna Bromma och Arlanda fyller olika funktioner och kompletterar varandra. Möjligheterna till tidiga morgonturer till både Arlanda och Bromma liksom att över dagen kunna nå andra orter i och utanför Sverige med reguljär trafik är viktiga. 

En nedläggning av Bromma riskerar att få negativa konsekvenser för det gotländska näringslivet. 

Utöver ett lägre utbud och högre priser bidrar en försämrad flygtrafik till sämre konkurrenskraft för Gotland när resorna hit blir mer tidsödande och uppfattas som besvärliga. Bromma har den lilla flygplatsens fördelar med snabb incheckning och närheten till Stockholm, vilket gör den mycket lämplig för tjänsteresor och andra över-dagen-resor. Det här är förutsättningar som Arlanda, med exempelvis en hög prisbild för kollektivtrafikresor till Stockholm, inte har.

Energimyndigheten har utsett Gotland till en energipilot som ska gå före övriga Sverige i energiomställningen. Gotland har goda förutsättningar att bli en föregångare inom både flyg- och färjetrafiken, med stor andel förnybar energi och starkt lokalt engagemang. I rapporten om färjetrafiken framgår det att Trafikverket ser miljö, kostnad och servicegrad som tre oförenliga intressen – en bild som är svår att dela. Om rätt förutsättningar ges innebär det snarare nya möjligheter för en positiv och hållbar utveckling både regionalt och nationellt. I höstas landade det första elflygplanet på Visby flygplats – det är en utveckling vi hoppas få se mer av.  

Alla som bor och verkar på Gotland vet vilken avgörande betydelse goda kommunikationer med fastlandet har för Gotlands möjligheter att växa och utvecklas. Det är minst sagt anmärkningsvärt att vi som enda region nu riskerar att få försämrade kommunikationer. Ö-läget gör närheten till omvärlden till en överlevnadsfråga, inte minst för våra näringar. Vår bestämde uppfattning är att Gotland behöver komma närmare fastlandet, inte längre ifrån.

Paul Dino Larsson, ordförande Tillväxt Gotland

Roger Hammarström, verksamhetsledare Tillväxt Gotland

Dela med dina vänner!