Debattartikel i Dagens Industri – Viktigt värna Gotlands kommunikationer

Under rubriken ”Viktigt värna om Gotlands kommunikationer” har företrädare för det gotländska näringslivet idag publicerat en debattartikel i Dagens Industri. Bakgrunden till artikeln bygger på det pågående arbetet Trafikverket genomför att ta fram riktlinjerna för 2027 års färjeupphandling.

Debattörerna pekar på vikten av en fungerande kommunikation mellan Gotland och fastlandet. Länken till fastlandet är livsviktig för ön men har också mycket stor betydelse för hela Sverige.

Bakom debattartikeln står följande företrädare för det gotländska näringslivet:
Paul Dino Larsson, ordförande Tillväxt Gotland
Johan Lindvall, ordförande Gotlands Förenade Besöksnäring
Petter Engström, regionchef LRF Gotland
Arild Kleven, ordförande Företagarna Gotland
Magnus Lindby, ordförande Sveriges Åkeriföretag Gotland
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Läs debattartikeln i sin helhet nedan eller via denna länk på Dagens Industris hemsidan.

—————————————————

Viktigt värna Gotlands kommunikationer
Rysslands angrepp på Ukraina och det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vårt närområde har också satt sökljuset på Gotland. Sverige har påmints om Gotlands strategiska läge och att kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet är en angelägenhet för hela landet, och inte bara för Gotland.

Just nu utformas kraven på Gotlandstrafiken för nästa trafikperiod med start år 2027, en verklig nyckelfråga för det gotländska samhället, men också för Sverige i ett alltmer osäkert omvärldsläge. Trots insikt om att infrastruktur och kommunikationer måste utvecklas och förbättras i hela landet, och god kunskap om färjetrafikens avgörande betydelse, planerar Trafikverket att utgå ifrån den gamla kravspecifikationen från 2013 när framtidens trafik ska upphandlas.

Det innebär en stor risk för kraftiga försämringar av kommunikationerna. Gotland riskerar att flyttas längre från fastlandet vilket skulle få allvarliga konsekvenser för hela samhället. För oss som brinner för Gotlands utveckling skapar planerna att utgå ifrån 2013 års kravspecifikation en stor oro.

Den kapacitet och de överfartstider som gäller idag mellan Gotland och svenska fastlandet är betydligt bättre än vad 2013 års specifikationen kräver. Och framåt så pekar alla trender mot att behoven från vårt samhälle kommer att vara ännu högre än idag. Precis som resten av Sverige, fortsätter Gotland att utvecklas. Vårt näringsliv och vår ekonomi växer, och allt fler upptäcker möjligheterna som Gotland erbjuder året runt. Gotland växer både som plats att bo och verka på, och som attraktiv destination för resor och möten. I och med pandemin har också fler valt att deltidsbo på ön och arbeta härifrån. Det är en utveckling som måste få fortsätta.

När infrastrukturminister Tomas Eneroth nyligen kommenterade förslaget till nationell plan för den svenska infrastrukturen slog han fast att ”utgångspunkten för regeringen är att öka Sveriges konkurrenskraft och se till att vi klarar klimatomställningen. Vi ska hålla ihop stad och landsbygd och göra så att fler kan arbetspendla.”

Vi förutsätter att Tomas Eneroths besked även gäller Gotland.

Sverige utvecklar infrastrukturen i hela landet genom investeringar i bättre vägar, snabbare tågförbindelser och förutsättningar för omställningen till hållbara transporter. Det är orimligt att just Gotland, det gotländska samhället och de gotländska besökarna ska utsättas för den här sortens osäkerhet och oro när det gäller förutsättningar att leva, bo, besöka och driva företag på ön.

Kommande upphandling av färjetrafiken kan inte baseras på gårdagens krav. Snabb teknikutveckling möjliggör just nu en omställning av industri och transporter till mer hållbara lösningar. För att säkra morgondagens trafik behöver vi hållbara och trygga kommunikationer som skapar förutsättningar för Gotland och alla som vill och behöver, att kunna resa till och från ön.

Våra krav på framtidens Gotlandstrafik:

• En färjetrafik som möter kraven i de gotländska ståndpunkterna, både vad gäller krav på kapacitet, fart och utsläppsminskningar, och som är en trygg del i det svenska totalförsvaret i ett osäkert och oroligt omvärldsläge.

• Låt dagens trafik utgöra grunden för den nya kravspecifikationen, men ta också höjd för den fortsatta utveckling av efterfrågan som kommer, för att trafiken ska klara av att möta morgondagens krav. Det gäller såväl överfartstider som antal turer till och från Gotland. Det måste finnas kapacitet för alla som vill resa och frakta varor till och från Gotland, året runt.

• Hållbar trafik: vi vill se ambitiösa krav för minskade utsläpp. Det är fullt möjligt att klara kapacitet och snabba överfartstider, och samtidigt kraftigt minska utsläppen. Omställningen måste ske genom ny teknik för framdrift och moderna fartyg. Teknikutvecklingen går snabbt och vi ska inte underskatta kraften i företagens innovationsförmåga. Använd upphandlingen för att skapa incitament för att skynda på klimatomställningen inom sjöfarten.

För att Gotland ska kunna fortsätta att växa och utvecklas krävs kommunikationer som både är hållbara och som erbjuder den kapacitet och snabbhet som ett växande Gotland behöver.

Paul Dino Larsson, ordförande Tillväxt Gotland
Johan Lindvall, ordförande Gotlands Förenade Besöksnäring
Petter Engström, regionchef LRF Gotland
Arild Kleven, ordförande Företagarna Gotland
Magnus Lindby, ordförande Sveriges Åkeriföretag Gotland
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen