close
menu

Mitt i pandemin, när så många har det så tufft, samlas företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning kring en gemensam målbild för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland.

Vi kallar det handslaget som ska vara början på en resa. Resan som vi gemensamt vill starta och som ska ta Gotland framåt. Med handslaget vill vi manifestera hur företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning samlas kring en gemensam målbild för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland.

Handslaget sker på initiativ av privata och offentliga aktörer tillsammans. Privata aktörer agerar här i samverkan genom den relativt nybildade Näringslivsberedningen på Gotland. Den består av Företagarna Gotland, Svensk handel Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland samt Visby centrum. Offentliga aktörer är Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland.

Vi som företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning delar ambitionen att gemensamt arbeta för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland och tar i hand på att:

• företräda Gotland och gotlänningarna på bästa sätt genom att i första hand söka det som förenar

• vilja varandras framgång i tillväxt- och utvecklingsfrågor

• skapa hållbara och breda allianser som involverar många, och som kan agera samlat och långsiktigt över tid 

• utifrån våra olika roller, uppdrag och mandat bära ledarskapet i de sammanhang och de forum där vi verkar

Vi ser ett stort åtagande i ett Handslag för tillväxt och utveckling på Gotland. Ett gemensamt Handslag skapar fantastiska möjligheter att tillsammans med andra goda krafter vara med och bidra till att stärka Gotlands attraktionskraft.

Redan nu har vi diskuterat vilka åtgärder som skall prioriteras i ett första skede. Vi vill utveckla något bra till att bli ännu bättre. Följande sju områden är prioriterade:

• Vi utvecklar formerna för myndighetsutövning . Vidareutveckla service, bemötande och återkoppling utifrån ett tydligt så kallat medborgar- och kundperspektiv med rättssäkerhet och likabehandling som riktningsgivare. Stärk kunskapen om varandras roller, uppdrag och mandat. Utveckla formerna för rådgivning. 

• Vi utvecklar samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett medborgar- och kundperspektiv . Skapa en effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med ett ”kundperspektiv”. Stärk samtliga aktörers kunskap om hur de påverkar helheten så att de kan ta ett större ansvar för att utveckla samspelsförmågan. Bygglovsprocessen är en särskilt viktig delprocess. 

• Vi ser upphandling som näringslivsutveckling . Stärk det gotländska näringslivets möjlighet att delta i upphandlingar från Regionen genom att utveckla formerna för information, kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyten. 

• Vi gör det lättare att hitta personal . Matcha behoven av arbetskraft inom respektive bransch med utbildningsutbudet. Samarbeta inom HR-nätverken kring tandemrekrytering, för att underlätta pendling, för att hitta boende för inflyttare etc. Koppla insatserna till kompetensrådet. Underlätta för ägarskiften i näringslivet och stärk förutsättningarna för livslångt lärande tillsammans med utbildningsanordnarna. 

• Vi arbetar för förbättrade kommunikationer . De Gotländska ståndpunkterna har uppdaterats i Trafikrådet utifrån en bred förankringsprocess så att förutsättningarna för att resa till och från Gotland och inom ön förbättras för boende, besökare och företagare. Stärk förutsättningarna för det gotländska näringslivet att frakta sina varor till fastlandet. 

• Vi driver på energiomställningen . Underlätta för näringsliv och offentlig sektor att driva på omställningen mot ett klimatneutralt samhälle inom ramen för de globala målen. 

• Vi lyfter fram Möjligheternas Gotland . Skapa möjligheter för hela Gotland att utvecklas genom ett välutvecklat samarbete där alla möjligheter tas tillvara runt om på ön. 

Inom respektive område finns redan idag aktiviteter igång. Kompetensråd, upphandlingsforum, energicentrum, gemensamma ståndpunkter för gotlandstrafiken samt bemötandefrågor är några som vi hoppas kunna stärka Gotlands attraktivitet framöver.

Näringslivsberedningen på Gotland

Företagarna Gotland/Arild Kleven

Gotlands förenade besöksnäring/Johan Lindvall

LRF Gotland/Andreas Nypelius

Svensk Näringsliv/Olle Karstorp

Tillväxt Gotland/Paul Dino Larsson

Visby Centrum/Jenny Westfält

Region Gotland

Eva Nypelius, ordförande regionstyrelsen

Peter Lindvall, regiondirektör regionförvaltningen

Länsstyrelsen Gotland

Anders Flanking/Landshövding